Personalkooperativ, vad är det

Personalkooperativ

Fristående förskolor kallas de förskolor som bedrivs av annan huvudman än kommunen.

En del bedrivs i form av personalkooperativ. Vilket innebär att de som arbetar på förskolan både är arbetande personal och styrelsemedlemmar. Man skulle kunna säga att formen personalkooperativ är det mest demokratiska sättet att driva en verksamhet på Till skillnad från aktiebolag som ju drivs med vinstsyfte, tjänar styrelsen inte en krona på verksamheten utöver lönen och ett blygsamt styrelsearvode som är motiverat

för det helg- och kvällsarbete som krävs av styrelsemedlemmarna. 

 

Organisationsform

I ett personalkooperativ är organisationen platt istället för hierkisk, vilket medför att det blir närmare till besluten. Ofta genomförs de viktigaste besluten av omröstning. Genom att styrelsemedlemmarna utgör en arbetande styrelse samarbetar man jämte övrig personal. På olika sätt görs även den anställda personalen, delaktiga även i den administrativa delen av verksamheten. En fördel med personalkooperativ är att man från ledningens sida aldrig behöver vara ensamma om besluten.Finansieringen

Verksamheten finansieras med offentliga medel i form av barnomsorgsavgiften, vilken utbetalas från kommunen.


Ekonomi & budget

Styrelsen på Pingvinen sätter ett budget inför varje år. Då Pingvinens är fristående kan satsningar göras där

det behövs. Exempel på detta kan vara att Pingvinen vissa år har prioriterat att ha färre barn inskrivna eller

ökat personaltätheten i perioder. Satsningar som utbildning av personalen och utflykter med barnen är

naturligt inlagt i budget. 

Då man leder ett personalkooperativ använder man de medel som finns till förfogande på ett

mer effektivt sätt. I en traditionell verksamhet är det vanligt förekommande att alla de pengar som finns

kvar i slutet på var givet budgetår används, på något sätt vilket som helst, hellre än att de går tillbaks

obrukade till huvudmannen, här ifråga om kommunen. Man kan följaktligen påstå att ledningen

i ett personalkooperativ har bättre incitament att vara sparsamma, givetvis utan att snåla, för att kunna flytta över ett eventuellt (önskvärt) överskottet till nästa års budget.


Pingvinens förskola är en Idell förening. Föreningen får inte gå med vinst. Skulle det bli ett ( för vissa år önskvärt) överskott förs överskottet in i nästkommande års budget.